Aclariments a la nota informativa sobre l’acceptació d’informes ITE existents en base a la disposició transitòria del decret 67/2015.

B9jZLelIIAIr6FU

L’Agencia de l’Habitatge de Catalunya ha publicat una nova nota informativa sobre l’acceptació d’informes ITE existents en base a la disposició transitòria del Decret 67/2015.

La Disposició Transitòria de decret 67/2015 estableix la regulació de la tramitació dels informes ITE realitzats amb data límit el 27 de maig de 2015 a l’empara del decret 187/2010. La Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge comunica, respecte la Disposició Transitòria apartat 3, del Decret 67/2015 el següent:

1) El termini de sis mesos, fins al 27 de novembre de 2015, per a presentar els informes ITE davant l’Administració, és de caràcter improrrogable, si be es pot considerar, als efectes del compliment amb la disposició transitòria 3 del decret 67/2015, la presentació en temps i forma dels informes als registres dels respectius col·legis professionals, en tant que són organismes de dret públic i han signat convenis de col·laboració amb el Departament de la Generalitat competent en aquesta matèria.

Nota explicativa:
La presentació dels informes de la ITE al registre del col·legi (servei de validació) serà vàlid pel compliment de la transitòria 3º del decret.
El col·legi no admetrà nous informes ITE del decret 187/2010 a tramitació amb data posterior al 27 de novembre de 2015. Només es podrà presentar el nous informes segons el Decret 67/2015.

Els informes ITE que estiguin en tràmit presentats al Servei de Validació abans del 27/11 amb el model 187/2010 que en la revisió es detectin incidències a esmenar, disposaran d’un termini màxim de 15 dies naturals per resoldre les esmenes, amb l’advertiment que d’acord amb el procediment establert amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), en cas que no doni cap resposta a aquest requeriment, procedeixi a esmenar les deficiències fora del termini màxim indicat, o no esmeni totes les deficiències en aquest termini, es produirà la desestimació automàtica de l’expedient per part del CAATEEB , sense necessitat de cap notificació més al respecte.

2) A efectes d’emissió del certificat d’idoneïtat tècnica per part dels col·legis professionals, s’admetrà que els col·legis puguin emetre’ls fins a 27 de desembre de 2015, sempre que la data de registre de l’informe davant el col·legi professional sigui com a màxim el 27 novembre 2015. A aquests efectes, un cop tancat el registre, els col·legis professionals faran arribar a l’Agència un certificat on constin tots els expedients en procés de revisió.

3) Als efectes d’admissió, posteriorment al 27 de novembre de 2015, de sol·licituds de certificat d’aptitud davant l’Agència de l’Habitatge Catalunya, únicament s’admetran aquelles que acompanyin informe tècnic fins 1 mes després l’emissió del certificat d’idoneïtat tècnica realitzat pel col·legi professional. Per tant ja no podran ser admeses les sol·licituds, en el supòsit més favorable, a partir del 27 gener del 2016.

Nota explicativa:

Els informes de la ITE amb el certificat d’idoneïtat tècnica del col·legi ja emesos amb anterioritat al 28 de novembre de 2015, s’han de presentar per a la sol·licitud del certificat d’aptitud, al registre de l’Agencia de l’Habitatge, com a màxim un mes després de la data d’emissió del certificat d’idoneïtat tècnica del col·legi.

Els informes de la ITE que sol·licitin el certificat d’idoneïtat tècnica fins el  27 de novembre de 2015 als col·legis, disposaran d’un mes per a la presentació de la sol·licitud del certificat d’aptitud al registre de l’Agencia de l’Habitatge, des de la data d’emissió del certificat d’idoneïtat tècnica del col·legi.

Via: www.apabcn.cat