1262183705694_f¿Que és la Cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és l’acte administratiu en virtut del qual s’acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveuen la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i aquest Decret i que, per tant, és apte per ser destinat a residència humana, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats degudament autoritzades.

La cèdula s’anomena de primera ocupació quan es refereix a habitatges de nova construcció; de segona ocupació si es refereix a habitatges preexistents i de primera ocupació de rehabilitació quan s’atorga per a aquells habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació.

És imprescindible tenir aquesta cèdula per poder-se donar d’alta dels serveis d’aigua, electricitat i gas.

Només un tècnic especialitzat (arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador i enginyer d’edificació) pot certificar l’habitabilitat d’un pis i expedir-ne la cèdula.

Vigència i obligatorietat de la cèdula d’habitabilitat.

Tots els habitatges han de disposar de cèdula d’habitabilitat, de conformitat amb aquest Decret. Aquesta cèdula té una vigència de 25 anys per als habitatges de nova construcció i de 15 anys per a les cèdules de segones ocupacions i de primera ocupació de rehabilitació.

Els habitatges de nova construcció, els que hagin tingut modificacions en la superfície o s’hi alterin les condicions d’habitabilitat i els que hagin estat sotmesos a algun dels processos d’intervenció de rehabilitació o gran rehabilitació com a conseqüència d’haver sofert danys derivats de riscos col·lectius amb afectació catastròfica han de disposar de cèdula prèviament a la seva ocupació.

En la resta de supòsits, i per tal que les persones transmitents puguin lliurar la cèdula als adquirents, de conformitat amb el que preveu l’article 26.2 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, cal que els habitatges disposin de cèdula d’habitabilitat en el moment en què es produeixi la seva transmissió entre vius, lloguer o cessió d’ús, incloses les derivades de segones i posteriors transmissions.

En cas d’habitatges promoguts sota qualsevol règim de protecció pública, la qualificació definitiva substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació durant el mateix període de 25 anys. Un cop transcorregut aquest període des de l’expedició de la qualificació definitiva, les segones i posteriors transmissions requeriran l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat.

 

Si doneu aquest codi teniu un descompte en la cèdula d’habitabilitat: Fosca2013.