Treball de Project Manager Professional en la construcció d’un edifici plurifamiliar al carrer Conca de Tremp – barri del Carmel. L’objectiu és arribar a l’autosuficiència d’aquest edifici i contribuir a generar riquesa per la ciutat i salut dels seus habitants. Complint amb la Llei d’Ordenació de l’edificació, Normes per redactar projectes i direccions d’obres d’edificació, Normes sobre el llibre d’ordres i assistències en obres d’edificació, Llibre 5é del Codi Civil, Propietat Horitzontal, CTE, Certificacions, Memòria, Plec de condicions, Amidaments i Pressupostos, Plànols, Seguretat i Salut, Control de qualitat, Estudi Geotècnic, Residus d’obra, Certificació energètica, Eco eficiència, Usos (habitabilitat), utilització i accessibilitat, Protecció contra incendis, Protecció contra la humitat, Protecció contra el soroll, Aïllament tèrmic, Bases de càlcul seguretat estructural, Accions en l’edificació, Fonaments, Formigó, Acer, Fàbrica de maó, Fusta, Resistència al foc de l’estructura, ascensors, Recollida i evacuació d’aigües, Aigua freda i calenta, Calefacció, Climatització i producció ACS, Ventilació i evacuació de fums i bafs, Combustibles, Electricitat, Il·luminació, Captadors solars, Biomassa, Telecomunicacions, Recollida i evacuació de residus, Materials i Productes i, per acabar, Sostenibilitat.

Fotos.

Foto 005

 

Foto de l’obra acabada.

Foto 001

 

Abans de començar les obres, agafant mides.

Foto 002

Estudi geotècnic.

Foto 003

Moviments de terres.

 

Si voleu més fotografies per estudis o per comprovar l’execució de l’obra no dubteu en contactir amb mi.