• Les comprovacions que s’ha fet de manera massiva des de 2013 quedaran sense validesa.
  • El tribunal considera que s’ha de calcular el valor de forma individualitzada, i no es tenia en compte ni l’antiguitat ni l’estat.

catastro2

Vostè compra o hereta un pis i en l’escriptura fixa un valor sobre el que paga els corresponents impostos. Abans que passin quatre anys, la Conselleria d’Hisenda li pot informar que va a comprovar si el valor de l’habitatge es correspon amb el declarat . De no ser així, haurà d’abonar les taxes que corresponguin a aquest nou preu. És a dir, tornar a pagar impostos.

Per fixar aquest valor, Hisenda utilitza un dels mètodes que es recullen a l’article 57.1.b) de la Llei general tributària . En els últims anys la Conselleria s’havia servit de dos, i tots dos han estat considerats «contraris a dret» per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en només dos anys.

Si a l’octubre de 2013 va dictar una sentència que anul·lava les liquidacions realitzades fins a la data amb anomenat «dictamen de pèrit» , ara acaba de signar una altra en què també considera no vàlid les milers que s’han realitzat des d’aquesta data.

Hisenda va decidir llavors corregir els errors detectats pels tribunals aplicant al valor cadastral uns coeficients que es revisaven anualment per cada municipi a través d’una Ordre de la Generalitat. Aquests valors eren globals, el mateix per a una determinada zona i no complia amb el principal manat del tribunal: el valor obtingut de la comprovació havia de ser individualitzat .

«L’Administració persisteix en els errors perquè segueix valorant igual dos immobles d’una mateixa zona sense tenir en compte coses tan importants com l’antiguitat o l’estat de conservació», explica José María Salcedo , fiscalista de Àtic Jurídic , que porta mig centenar de reclamacions d’afectats.

«El càlcul que fan no és real, i menys en un context de crisi immobiliària que s’ha desplomat els preus», insisteix.

Amb aquesta sentència, dictada a principis de mes d’octubre, totes les comprovacions que es van fer des de 2013, que han estat moltes perquè Hisenda ha estat molt activa, quedaran anul·lades en cascada.

La Conselleria haurà de tornar a definir el seu mètode de valoració per afinar .Mentrestant, haurà de renunciar a unes comprovacions a les que es va llançar la passada legislatura buscant ingressos.

La resolució del TSJ tindrà conseqüències per als milers d’afectats per les revisions, que no només són valencians. «S’ha de tenir en compte que a la Comunitat Valenciana hi ha moltes segones residències els propietaris, tot i no viure en aquesta autonomia, han liquidat aquí els seus impostos i s’han vist sotmesos a una comprovació», adverteix l’advocat.

A més, aquesta sentència ha estat rebuda amb expectació a la resta del país, ja que pot ser invocada en els Tribunals Superiors de Justícia d’altres comunitats que utilitzin el mateix mètode no individualitzat per fixar el valor dels immobles.

LES SENTÈNCIES

1 octubre 2013 . La Secció 4a de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ falla que el mètode de fa servir l’Agència Tributària autonòmica per determinar el valor dels immobles és «contrari a dret». Es basa en el dictamen d’un perit sense tenir en compte especificitats dels habitatges o locals.

28 octubre 2015 . El TSJ torna a anul·lar el nou mètode de valoració escollit per la Conselleria, que es basa en l’aplicació d’un coeficient al valor catrastal. Considera que segueix sense realitzar-se una valoració individualitzada que es preveu en la llei reguladora de l’impost. Totes les comprovacions i liquidacions realitzades des de 2013 es poden recórrer i quedaran anul·lades.

EL TSJ ABRE LA VÍA A LA RECLAMACIÓN 126 MILLONES DEL IMPUESTO DE VIVIENDA

Via: http://www.elmundo.es/