Plataforma mòbil capacitada per mesurar la il · luminació en carreteres, túnels i carrers, al costat d’altres variables com ubicació o temperatura de la llum.

CIDAUT i cidro han desenvolupat Illumetric, una solució per a dur a terme la mesura dels nivells lumínics en carrers, autovies, túnels, etc., d’acord amb la normativa establerta i de manera que no calgui fer talls de trànsit o altres alteracions en la via.

Cotxe instrumentat Illumetric

Es tracta d’un vehicle instrumentat, concebut com una plataforma integral, per facilitar les tasques d’avaluació i manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic en exteriors.

La Spin-off de la Fundació CIDAUT (per a la Recerca i Desenvolupament en Transport i Energia) es va plantejar el desenvolupament d’aquesta solució donada la importància que, en els últims temps, està prenent l’enllumenat públic per als comptes municipals i el consum energètic total que suposa.

Potencial estalvi per a les Administracions Públiques

Molts dels nostres municipis declaren que més del 50% de la factura de la llum és degut a l’enllumenat públic exterior i per tant és necessari unir esforços en reduir aquesta xifra , afirma l’entitat, d’altra banda, segons estimacions de l’IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia) es poden aconseguir estalvis entre el 60% i el 80%.

Mapa del nivell lumínic en vies i carrers

Segons indica cidro, una avaluació rigorosa de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic implica dues grans aspectes: d’una banda l’energia elèctrica consumida i, de l’altra, l’energia lluminosa que es genera.Pel que fa a l’energia elèctrica consumida, hi avançats sistemes de monitorització del consum, mentre que, mesurar la llum existent als carrers d’una forma pràctica, sembla ser un aspecte per resoldre en molts casos.

Normativa

D’acord amb la normativa europea EN 13.201-3 (Il·luminació de carreteres – Part 3: Càlcul de prestacions), l’avaluació d’il·luminació als carrers comprendria realitzar més de 1000 mesures en un quilòmetre (suposant una amplada de carril de 3 metres) de forma discreta. Així, prendre aquestes mesures per mitjans tradicionals, amb un luxòmetre manualment, seria car i poc pràctic, havent de realitzar talls en el trànsit durant els mesuraments.

Addicionalment, la norma europea EN 13.201-4 (Il·luminació de carreteres – Part 4: Mètodes de mesura de les prestacions d’il·luminació) especifica que la mesura de la il·luminació s’ha de fer a una alçada propera als 200 mm respecte del nivell del sòl, el qual, segons afirma l’empresa, fa complicat l’aplicació de mètodes automàtics instal·lats en una unitat mòbil. Així mateix, hi ha sistemes que col·loquen els luxòmetres al sostre dels vehicles, però no complirien amb els requisits exigits.

Sensor en part davantera del cotxe Illumetric

La solució que incorpora ILLUMETRIC per a la mesura d’il·luminació, està actualment pendent de patent i es basa en l’ús d’una matriu de luxòmetres situats a l’altura indicada per la normativa i disposats de tal manera que s’eviten les pròpies ombres del vehicle i la contaminació creuada d’altres fonts de llum.

Geoposicionament

Aquestes mesures d’il·luminació es graven de forma contínua i estan geo-referenciades, ja que el sistema incorpora un GPS i sistema inercial. Mitjançant el post-processat d’aquesta informació el resultat és equivalent al que s’obtindria amb el mètode tradicional manual. Amb aquesta mesura contínua d’il·luminació es poden construir els mapes lumínics de tot un municipi i conèixer els nivells d’il·luminació existents en cada punt de la ciutat.

Sensors en part superior i posterior del vehicle Illumetric

No obstant això, la il·luminació és només una de les magnituds que Illumetric és capaç de mesurar.Aquest laboratori mòbil incorpora un luminancímetre d’alta velocitat i resolució, així com un espectròmetre i un sistema de estèreo-visió que permet la identificació en 3D de la posició dels punts de llum.

La luminància té en compte la reflectància de la superfície il·luminada i la posició de l’observador i per tant és una magnitud més representativa que la il · luminació, ja que aquesta només tenen en compte la quantitat de llum que una font lluminosa és capaç de donar. La normativa europea EN 13.201-2, empra la luminància com la magnitud bàsica per realitzar el disseny lumínic de les vies considerades d’alta velocitat.

Temperatura de color i tipus de lluminària

Així mateix, el vehicle incorpora un espectròmetre amb l’objectiu d’analitzar el tipus de la llum existent, és a dir determinar el tipus de tecnologia associada a cada lluminària (led, sodi alta pressió, halogenur metàl·lic, etc.) i poder completar un inventari de les lluminàries. Admeás, a través de l’espectre de la font de llum, es podrà identificar quines són les característiques cromàtiques de la font de llum com és la seva temperatura de color.

Mapa amb informació sobre la quantitat de llum

D’altra banda, el Illumetric incorpora un sistema de estèreo-visió que permet la identificació tridimensional de la posició dels punts de llum, és a dir, les seves coordenades GPS. Informació que resulta pràctica per realitzar un inventari complet dels punts de llum i facilitar les tasques de manteniment d’aquest tipus d’instal·lacions a les autoritats responsables.

Illumetric ja ha realitzat treballs en les províncies de Valladolid, Burgos, Ciudad Real i Barcelona. I espera la seva pròxima expansió a països com el Regne Unit i França.

Via: www.cidaut.es / www.cidro.es