eficiencia-esquema-instalacio

Actualment la Unió Europea mitjançant la seva Directiva d’eficiència energètica en edificis (EPBD) aposta per les energies renovables i la producció in situ, implicant tots els sectors de la construcció a treballar intensivament per aconseguir als objectius per al 2020.

Aquest desafiament no és un altre que en menys d’un lustre tots els edificis han de tenir un “Consum energètic gairebé nul”. A més la poca energia que aquests edificis han de consumir, aquesta hauria de ser produïda per energies procedents de fonts renovables produïdes in situ o en l’entorn. Per als edificis públics la norma s’avança a l’any 2018.

Aquesta nova directiva de la UE obliga que la demanda dels nous edificis sigui molt baixa o zero sense afectar el confort i la salut dels habitants d’aquests edificis. Aquests edificis, per exemple, deuen requerir la mínima energia a l’hivern per a la calefacció, de la mateixa manera que a l’estiu per a l’aire condicionat. Per sort, actualment existeixen múltiples sistemes per extreure energia de fonts renovables com ara la instal·lació de plaques fotovoltaiques, sistemes solars tèrmics, energia eòlica, biomassa o geotèrmia.

D’altra banda els mètodes com la bona orientació de l’edifici, l’aprofitament solar passiu o un bon aïllament a l’estiu també poden ajudar-nos a reduir en gran mesura la nostra demanda energètica. Cada vegada s’està desenvolupant nova tecnologia per arribar a aquests requisits, com a exemples tenim: les galeries, les façanes i cobertes ventilades i verds, murs Trombe, protecció solar, inèrcia tèrmica o la correcta utilització dels materials tradicionals i els de nova producció.

Aquesta nova norma de la UE no ha estat acollida pel govern espanyol, ja que des de l’administració s’ha treballat més aviat poc per arribar a aquests estàndards. Per exemple, encara no s’ha definit que és un “Edifici de Consum Energètic Gairebé Nul”.

Segons la presidenta de l’agrupació Arquitectura i Sostenibilitat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Núria Pedrals, el consum gairebé nul és perfectament viable avui dia. Actualment, ja es disposen de les eines i les tècniques necessàries per arribar a aquest objectiu. Segons ella, un dels elements determinants de l’estalvi energètic en edificis d’habitatges és el subministrament d’energia productora de calor, a Catalunya s’està primant el subministrament individual (caldera individual per cada pis), mentre que ja se sap que això és altament ineficient enfront dels sistemes comunitaris.

Via: http://www.construction21.org/