ACLARIMENTS I RECORDATORI DE PERIODICITATS D’INSPECCIONS.

Aclariments i recordatori de les Inspecciones Reglamentàries en Instal·lacions Tèrmiques en edificis situats a Catalunya.

500_0_3549204_103640

Arran de les nombroses consultes rebudes sobre l’aplicació a Catalunya del RD 1027/2007, del 20 de juliol, pel que fa a les inspeccions periòdiques tant en els generadors com en les instal·lacions i l’entrada en vigor del RD 238/2013, del 5 d’abril, des del departament de Seguretat Industrial d’ATISAE s’ha cregut convenient realitzar una comunicació informativa després de la preceptives consultes a l’administració autonòmica catalana i que a la vegada a publicat la instrucció 2/2015, del 3 de juny en relació a l’aplicació del RITE a Catalunya. L’abast en l’aplicació del RITE són aquells generadors destinats a atendre la demanda de confort tèrmic i/o higiènic de les persones. Aquest tipus d’instal·lacions requereixen la inscripció de la instal·lació, en el cas de noves instal·lacions, en el Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RATISC) a través del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya sense ser necessari d’inspecció inicial per part d’un organisme de control (OC), tot i que estaran subjectes a les inspeccions de mostreig realitzades per l’administració. Pel que fa a les inspeccions periòdiques, aquest tipus d’instal·lacions han de disposar d’un certificat d’eficiència energètica renovable amb resultat favorable emès per un OC autoritzat en aquest camp per la Generalitat de Catalunya. Els criteris tècnics per realitzar les inspeccions periòdiques d’eficiència energètica, exceptuant les corresponents a habitatges que disposin de calefacció i aigua calenta sanitària de potència útil nominal superior a 20 kW i inferior o igual a 70 kW, regulada pel RD 919/2006, del 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, són els procediments dels organismes de control acreditats per ENAC en l’àmbit reglamentari del RITE i de les seves modificacions posteriors. A la taula adjunta es detallen les periodicitats d’inspecció tant dels generadors (IPE) com de la instal·lació (IPIC): (s/RD238 / 2013)

Captura de pantalla 2015-06-24 a les 12.56.07

Cal recordar que l’obligació de mantenir al dia de les inspeccions periòdiques segons la normativa vigent és responsabilitat del titular de la instal·lació i el seu incompliment està subjecte a sancions per part de l’administració. El procediment a seguir per a la regularització d’instal·lacions tèrmiques en edificis existents i no inscrites en el RATSIC es regula s/instrucció 1-2015. Esmentada instrucció tot i que està aprovada està pendent que s’activi el tràmit específic per a la inscripció de les instal·lacions a través del Canal empresa de la Generalitat de Catalunya.

Via: atisae.com